Dla rodzicow

Regulamin akademii
Ankieta dot. jakości szkolenia oraz poziomu organizacyjnego

Regulamin opłacania składek członkowskich
w Akademii Piłkarskiej Chemika Bydgoszcz

§1

Regulamin określa tryb, terminy i sposób opłacania składek członkowskich na rzecz Akademii Piłkarskiej Chemika Bydgoszcz.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin opłacania składek członkowskich w Akademii Piłkarskiej Chemika Bydgoszcz.
 2. Składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską.
 3. Akademii – należy przez to rozumieć Akademię Piłkarską Chemika Bydgoszcz.
 4. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Sekcji Piłki Nożnej Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”.

§3

Regulamin oraz wysokość Składek ustala Zarząd.

§4

Regularne opłacanie Składek należy do podstawowych obowiązków statutowych zawodników Akademii oraz innych członków Klubu.

§5

Dokumentację związaną z opłacaniem Składek prowadzi Biura Dyrektora Klubu.

§6

 1. Składkę należy opłacić w terminie do 10 dnia danego miesiąca za dany miesiąc.
 2. Dopuszcza się opłacenie Składki z góry za cały rok lub za więcej niż jeden miesiąc.

§7

Za powstanie obowiązku opłacania Składek przyjmuje się:

 1. W przypadku czynnych zawodników datę podjęcia treningów w Klubie.
 2. W przypadku podjęcia treningów po 25 dniu danego miesiąca, zawodnik ma obowiązek uiścić pierwszą Składkę za miesiąc kolejny po tym, w którym rozpoczął treningi.
 3. Po pierwszym treningu można zrezygnować z dalszych zajęć bez konieczności opłacania Składki.
 4. W przypadku członków Zarządu, trenerów oraz innych członków nie będących czynnymi zawodnikami, za powstanie obowiązku opłacania Składek przyjmuje się datę przyjęcia w poczet członków Klubu.
 5. W przypadku przyjęcia w poczet członków Klubu po 25 dniu danego miesiąca, członek ma obowiązek uiścić pierwszą Składkę za miesiąc kolejny po tym, w którym został przyjęty w poczet członków Klubu.
 6. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Akademii informację tę należy złożyć pisemnie lub mailowo do Biura Sekcji Piłki Nożnej lub mailowo. Za dzień ustania członkostwa przyjmuje się dzień pisemnej rezygnacji.

§8

 1. Składkę należy uiścić przelewem na konto Klubu:

Bank BGŻ, nr rachunku 95 2030 0045 1110 0000 0276 0470.

 1. W tytule przelewu należy podać co najmniej: imiona i nazwiska zawodnika oraz pierwszego trenera zespołu, rok urodzenia zawodnika.
 2. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w §6 pkt. 2, umożliwiających identyfikację zawodnika, którego Składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś Składkę traktuje się jako nieopłaconą.
 3. Dopuszcza się opłacenie Składki gotówką w Biurze Dyrektora Klubu.

§9

 1. Miesięczna Składka dla czynnego zawodnika wynosi 100 zł.
 2. W przypadku członkostwa w Klubie rodzeństwa, Składka za najstarszego zawodnika wynosi 100 zł, natomiast za każde kolejne dziecko z rodzeństwa 20 zł..
 3. Miesięczna Składka dla członków Zarządu, trenerów oraz innych członków nie będących czynnymi zawodnikami wynosi 5 zł.
 4. Z opłacania Składek zwolnieni są zawodnicy pierwszej drużyny.
 5. Juniorzy zostają automatycznie zwolnieni z opłacania Składek po dziesięciokrotnym znalezieniu się w osiemnastce meczowej pierwszej drużyny, w oficjalnym meczu ligowym.

§10

 1. Miesiąc lipiec jest miesiącem wolnym od opłacania Składek dla czynnych zawodników.
 2. Miesiąc sierpień jest miesiącem wolnym od opłacania Składek dla czynnych zawodników trenujących w grupach naborowych, które po letniej przerwie rozpoczynają zajęcia w miesiącu wrześniu.

§11

 1. W wyjątkowych sytuacjach członek Klubu może wystąpić do Zarządu z pisemnie umotywowanym wnioskiem o zwolnienie z opłacania Składek.
 2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Klubu zostanie uwzględniona.

§12

 1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą Składek stanowi podstawę wystawienia wezwania do zapłaty przez Biuro Dyrektora Klubu.
 2. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą Składek przez okres 3 miesięcy stanowi podstawę pozbawienia członkostwa w Klubie, z tytułu zalegania z opłatą Składek.
 3. Od czynności wskazanej w pkt. 2 przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 14 dni od dnia pozbawienia członkostwa.
 4. Członek usunięty z Klubu z powodu nieopłacania Składek może starać się o ponowne przyjęcie do Klubu, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą Składek.

§13

Każdy Członek Klubu opłacający Składki może wystąpić do Biura Dyrektora Klubu z wnioskiem o uzyskanie potwierdzenia opłacania Składek.

§14

 1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem i uchwałami Zarządu.
 2. Zarząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O planowanej zmianie Zarząd poinformuje z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości