Regulamin akademii

[POBIERZ]

Regulamin Akademii Piłkarskiej

Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”

§ 1
DEFINICJE

 1. Akademia” - należy przez to rozumieć Akademię Piłkarską Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”, będącą integralną częścią Sekcji Piłki Nożnej Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik” przy ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz, NIP: 554-031-30-82, REGON: 090398550.
 2. Drużyna” – należy przez to rozumieć wyodrębnioną grupę Zawodników przypisaną do zajęć z konkretnym trenerem.
 3. Klub” - należy przez to rozumieć Sekcję Piłki Nożnej Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”.
 4. Rodzic” – należy przez to rozumieć przedstawiciela ustawowego małoletniego Zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego) oraz rodzica lub opiekuna prawnego Zawodnika pełnoletniego.
 5. Zawodnik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą czynnym uczestnikiem zajęć organizowanych przez Akademię Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”.
 6. Zarząd” – należy przez to rozumieć Zarząd Sekcji Piłki Nożnej Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”.

§ 2
CELE I ZADANIA AKADEMII

 1. Celami i zadaniami Akademii są:

- rozpowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Bydgoszczy i okolic,

- działanie na rzecz rozwoju bydgoskiej piłki nożnej,

- wychowywanie poprzez sport dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami etyki i fair play,

- dbałość o zdrowie i rozwój edukacyjny zawodników Akademii,

- propagowanie wśród Zawodników Akademii uniwersalnych wartości wpływających na ich rozwój osobisty m.in. umiejętności współpracy, tolerancji, szacunku do innych ludzi,

- prowadzenie drużyn piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych,

- szkolenie dzieci i młodzieży przez wykwalifikowanych trenerów według najlepszych dostępnych wzorców,

- szkolenie jak największej liczby młodych sportowców mogących w przyszłości zasilić drużyny seniorskie, w tym pierwszy zespół BKS „Chemik”, który powinien grać w jak najwyższej klasie rozgrywkowej w oparciu o wychowanków,

- poszukiwanie zawodników szczególnie uzdolnionych i stworzenie im warunków do wyczynowego uprawiania piłki nożnej w Klubie,

- osiąganie jak najlepszych wyników w rozgrywkach prowadzonych przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej,

 1. Do realizacji celów i zadań Akademia może współpracować ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami, jak również innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

§ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA AKADEMII

 1. Na czele Akademii stoi Dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
 2. Do najważniejszych zadań Dyrektora Akademii należą: realizacja przyjętej przez Zarząd wizji funkcjonowania Akademii, kontrola prawidłowości procesu szkolenia oraz merytoryczne wsparcie dla trenerów zatrudnionych w Akademii. Działania Dyrektora muszą być spójne z celami i zadaniami Akademii wymienionymi w § 2 pkt. 1 Regulaminu.
 3. Szkolenie w Akademii odbywa się w trzech podstawowych blokach szkoleniowych.
 4. Blok szkoleniowy A obejmuje Drużyny od juniora starszego do juniora młodszego i działa w oparciu o klasy sportowe w XI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy oraz w Zespole Szkół nr 26 w Bydgoszczy.
 5. Blok szkoleniowy B obejmuje Drużyny od trampkarza do orlika młodszego i działa w oparciu o klasy sportowe w Zespole Szkół nr 26 w Bydgoszczy oraz Drużynę przygotowywaną do rozpoczęcia nauki i treningu w IV klasie szkoły podstawowej.
 6. Blok szkoleniowy C obejmuje pozostałe grupy naborowe.
 7. W ramach bieżącego zarządzania Akademią Dyrektor, za zgodą Zarządu, może tworzyć i rozwiązywać dodatkowe bloki szkoleniowe działające w ramach trzech podstawowych bloków szkoleniowych.
 8. Bloki szkoleniowe mogą mieć dodatkowych trenerów-koordynatorów.
 9. Ciałem doradczym względem Dyrektora Akademii jest Rada Akademii. W skład Rady Akademii wchodzą: Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, Dyrektor Zespołu Szkół nr 26 w Bydgoszczy, przedstawiciel Rady Rodziców, Prezes Zarządu Sekcji Piłki Nożnej Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”, trenerzy-koordynatorzy bloków szkoleniowych.

§ 4
CZŁONKOSTWO W AKADEMII

 1. Zawodnikiem Akademii może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię w ramach bloków A i B jest posiadanie aktualnych badań lekarskich. Zawodnicy bloku C uczestniczą w zajęciach za zgodą Rodziców, którzy ponoszą odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.
 3. Podstawą do rozpoczęcia członkostwa w Akademii jest wypełnienie deklaracji członkowskiej Klubu.
 4. Obowiązkiem Zawodnika jest regularne opłacanie składek członkowskich.
 5. Wypełnienie deklaracji członkowskiej Klubu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Opłacania Składek Członkowskich.
 6. Każdy Rodzic zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminami. Zgłoszenie dziecka do Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminach i stosowanie się do ich ustaleń.

§ 5
TRENERZY I ZAJĘCIA TRENINGOWE

 1. Pierwszy Trener Drużyny jest osobą odpowiedzialną za koordynację działania Drużyny jak również za jej prawidłowe funkcjonowanie na boisku oraz poza nim.
 2. Pierwszy Trener upoważniony jest do nałożenia sankcji na Zawodnika zgodnie z § 8 punkt 1 Regulaminu. Od decyzji Trenera przysługuje odwołanie do Zarządu, który podejmuje ostateczną decyzję. Sankcje muszą być adekwatne do przewinienia.
 3. Asystent Trenera jest osobą odpowiedzialną za pomoc Pierwszemu Trenerowi w prowadzeniu zajęć oraz we wszelkich kwestiach dotyczących funkcjonowania Drużyny.
 4. Treningi odbywają się w grupach podzielonych pod względem wieku oraz umiejętności piłkarskich. Każdy zawodnik jest szkolony z uwzględnieniem własnych indywidualnych potrzeb.
 5. Zawodnicy Drużyn sklasyfikowanych w bloku szkoleniowym A i B poddawani są okresowym testom umiejętności, które klasyfikują ich do kolejnych etapów szkolenia. Warunkiem dalszego członkowstwa w Akademii jest kwalifikacja do kolejnego etapu szkolenia.

§ 6
ZAWODNICY

 1. Każdy Zawodnik powinien identyfikować sięzklubem BKS Chemik Bydgoszcz oraz dbać o jegodobry wizerunekpodczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.
 2. Zawodnik powinienodnosić sięz szacunkiemdokolegówzklubu, trenerów, pracownikówklubu,kibicóworazsędziów.
 3. Zawodnik powinien dążyć do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce, a także osiągać przynajmniej dobre oceny z zachowania.
 4. Zawodnik ma bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.
 5. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera lub władze klubu.
 6. Na skutek decyzji trenerów Akademii Zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.
 7. Zawodnik zobowiązany jest do dbałości o powierzony sprzęt sportowy.
 8. Zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia, wynikających z udziału w zajęciach treningowych oraz reprezentowania klubu we wszelkich meczach i turniejach.
 9. Zawodnik ma kategoryczny zakaz grania, trenowania, brania udziału w testach, meczach kontrolnych w innym klubie piłkarskim bez wiedzy i zgody BKS Chemik Bydgoszcz.
 10. Zawodnik ma obowiązek powiadomić trenera lub władze klubu o fakcie zgłoszenia się do niego samego przedstawicieli innych klubów w celu nawiązania rozmów o charakterze transferowym.
 11. Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu oraz stosowanie się do przepisów PZPN.
 12. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z Zawodnikiem, jest on zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego do treningu sprzętu (np. strój meczowy, strój treningowy) i wydanych mu dokumentów (np. Karta Klubowa). Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych od Zawodnika bądź jego Rodziców, a także braku zgody na transfer do innego klubu.
 13. Akademia zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z zajęciami w klubie.

§ 7
RODZICE

 1. Rodzice są przedstawicielami Zawodników.
 2. Rodzice Zawodników tworzą Radę Rodziców. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej Drużyny z bloków szkoleniowych A, B i C.
 3. Rada Rodziców jest ciałem doradczym dla Dyrektora Akademii oraz Zarządu.
 4. W spotkaniach Rady Rodziców uczestniczą: Dyrektor Akademii, trenerzy-koordynatorzy bloków szkoleniowych i przedstawiciel Zarządu.
 5. Podczas meczów i zajęć treningowych Rodzice mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się przebywania na boisku.
 6. Udzielanie instrukcji Zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków trenera. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjęte przez trenera na boisku. Osobom naruszającym ten zakaz zabrania się obserwowania treningów oraz meczy kontrolnych grup młodzieżowych. Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do wykreślenia Zawodnika z listy zawodników klubu.
 7. Rodzice zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub Dyrektora Akademii.
 8. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Zawodników z zajęć ponoszą Rodzice (z wyłączeniem zajęć odbywających się w ramach lekcji szkolnych).

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu na Zawodnika mogą zostać nałożone kary: nagana pisemna, odsuniecie od treningów, czasowe zawieszenie w prawach Zawodnika, skreślenie z listy zawodników.
 2. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Dyrektora Akademii lub Zarząd w zależności od rangi sprawy.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O planowanej zmianie Klub poinformuje z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie www.chemikbydgoszcz.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości